logo
Nákupný košík


Obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.beautybio.sk je firma 
TZV s. r. o., Kubániho 12, 811 04 Slovenská republika, IČO: 53 438 001, Slovenská republika. E-mail: objednávky@beautybio.sk.
2. Predávajúcim je TZV s. r. o., Kubániho 12, 811 04 Slovenská republika, IČO: 53 438 001, Slovenská republika,
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.beautybio.sk je spoločnosť TZV s. r. o., Kubániho 12, 811 04 Slovenská republika, IČO: 53 438 001.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril
objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická, ktorá
nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu
zamestnania či povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý
umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu,
e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.


Článok II.

Cena
1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platci DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.

Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke
a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda
objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné
meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim
a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením
objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail
s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle
ods. 3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.


Článok IV.


Platobné podmienky
1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
b. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po
prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
c. platba platobnou kartou online cez systém FIrstData (akceptujeme VISA,
Maestro, MasterCard)
2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných
obchodných podmienok.


Článok V.

Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa
nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,
informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné
dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
a. kuriérskej spoločnosti
b. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke
c. vlastnou dopravou predávajúceho


Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry pri objednávke do
peňažnej hodnoty 70,00 € si za dopravné a balné účtujeme - 3,95 € + 1 € dobierka.
2. Pri platbe na dobierku pri objednávke do peňažnej hodnoty 70,00 € (platíte pri preberaní
kuriérovi) si za dopravné a balné účtujeme:pri doprave kuriérskou spoločnosťou
s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 3,95 € + 1 € dobierka.
3. Pri platbe na dobierku pri objednávke nad peňažnú hodnotu 70,00 € (platíte pri
preberaní kuriérovi) si za dopravné a balné účtujeme:pri doprave kuriérskou spoločnosťou
s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 0,00€ (ZDARMA)
4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie
uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
5. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu
nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane
v objednávke.


Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia
plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si
predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až
v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy
1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 48 hodín od vzniku kúpnej
zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických
požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.
2. Kupujúci má právo stornovať tovar kedykoľvek do doby expedovania tovaru avšak vždy
písomnou formou na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktnom formulári.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej
zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy
osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu
predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení
o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje
spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou
dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14
dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre
vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na
odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy,
v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na
dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne
vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,
avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v
§7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho
používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. V prípade, ak
je vrátený tovar viditeľne poškodený, Predávajúci si vyhradzuje právo na posúdenie tovaru
a podanie návrhu na zníženie vrátenej hodnoty za tovar v zmysle vrátenia tovaru do
pôvodného stavu. Využitie tohto práva si Predávajúci vyhradzuje.

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
a. prevziať objednaný tovar,
b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
d. ak je balík poškodený alebo niečo nieje v poriadku v súlade s objednávkou alebo
tovarom, kuriérovi do poznámky dať poškodenie balíka ( popis poškodenia) a
následne poškodenie nafotiť a obrátiť sa na t.č: 
+421 902 292 849 a kontaktovať
pracovníka našej pobočky. Tovar určite nepreberať!
3. Predávajúci je povinný:
a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b. spolu s tovarom zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad
faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe
slovenského jazyka.


Článok XI.

Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej
spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej
objednávky.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením
neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na
marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú
e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na
kontaktnú adresu.
8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa
a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.
A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové
účely.
10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope
s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných
údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa
a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.
A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom
programe.


Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka),
v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a
zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade
zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním
kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci
povinný prevziať objednaný tovar.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody za neprevzatý tovar v zmysle nákladov
spojených s prípravou a expedíciou tovaru na odberné miesto.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade
zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý
proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli
platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej
stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle
spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení
predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z.,
Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
platnosť a účinnosť 4.5.2018.
7. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na
predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle
§ 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho
sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná
príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho
riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom
spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na
alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je
dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde
spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia
sporov.


V Žiline, 4.4.2020
 

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.beautybio.sk
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok
1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, predávajúci
si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu je povinný vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle
§ 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa
poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa
v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je
spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba
je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti
alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení
vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený
v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi
alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho
časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať
za vadu a nedá sa reklamovať.
8.
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu prevádzky: Dlhá 61, 010 09
Žilina, uvedenej aj nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú
adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru
a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je
potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť
vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne
(poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej
doručenia predávajúcemu. Ak nie je potvrdenie možné doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie
o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do
3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie
však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej
lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu
vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,
riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže
požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú,
ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru
alebo závažnosť chyby,
b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel,
má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
(vrátenie peňazí)alebo zľavu z ceny,
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie
odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny
tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť,
odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším
podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
14. Kontakt pre riešenie a zasielanie reklamácii: +421 902 292 849
15. Spotrebiteľ má právo sa v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie obrátiť na orgán
dozoru podľa miestnej príslušnosť SOI (slovenská obchodná inšpekcia).

„Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnúť-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese http://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.“

 

 
© Všetky práva vyhradené - www.beautybio.sk
Grandiosoft - tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.beautybio.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnuť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnuť
Uložiť Odmietnuť